Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Universal Analytics Toegestaan
  Salesforce Toegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Universal Analytics Toegestaan
  Salesforce Niet toegestaan
  Sommige cookies toestaan

Privacy en Cookie Policy van Varkenszorg CV

Wij (Varkenszorg of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de
bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In deze Privacy en
Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met
uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op
onze websites.

Reikwijdte en toestemming
Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde
diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken,
bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen
van de door Topigs Norsvin beheerde websites, waaronder in ieder geval
onze website www.varkenszorg.be

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u
  te registreren bij ons of u zich aan te melden voor onze nieuwsbrief
  via onze website;
 2. Wanneer u onze website bezoekt;
 3. Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen:
  Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze
  website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden
  gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur
  waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met
  behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp
  van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk
  Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer
  verzamelen zijn:
 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.
 • Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief):
  • naam;
  • adres;
  • postcode;
  • woonplaats;
  • land;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het toezenden van nieuwsbrieven);
 2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder marketingdoeleinden;
 3. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:
   
  Contact:
A of B het toesturen van informatie waarvan wij verwachten dat deze relevant is voor u.
B het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
A, B of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
   
  Functioneren van en optimaliseren website:
B het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe
de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de
website.
B het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
   
  Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in
overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wet- en
regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens
te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens op beveiligde Pardot en
Salesforce.com servers binnen de EU. Pardot en Salesforce.com treden op
als bewerkers van Topigs Norsvin. Uw persoonsgegevens kunnen worden
doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten. Topigs Norsvin heeft in
overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een
bewerkersovereenkomst gesloten met Pardot en Salesforce.com conform de
Europese modelcontracten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy policy van Pardot en de Privacy Policy van Salesforce.com.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op
grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van
intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst,
politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan
rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden
zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in
overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Topigs Norsvin te goeder
trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en
verwerkt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard
tot het account wordt verwijderd, tenzij we deze gegevens langer nodig
hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en
deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk
andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkene:
U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@varkenszorg.be, of per post: Varkenszorg, Kanonweg 8a, 3950 Kaulille

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of
onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te
corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande
contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de
persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken
uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht
van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens
uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten:
Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk
binnen vier weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de
afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Het hoofdstuk Cookies cumuleert met het hoofdstuk Privacy.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een
tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als
u onze website bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website
op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te
verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te
passen.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de
website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt
bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit
van onze website te verbeteren. Topigs Norsvin gebruikt daarvoor de
diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de
cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Topigs Norsvin
heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy
regelgeving een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

Wij kunnen de door middel van cookies verzamelde gegevens eveneens
gebruiken voor retargeting (tracking). Dit is een vorm van behavioral
targeting. Daarvoor maakt Topigs Norsvin gebruik van de diensten van
Pardot, een groepsonderdeel van Salesforce.com. De informatie die met
behulp van deze cookies wordt verkregen kan worden overgebracht of
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Salesforce.com voor meer informatie.

De social media buttons op deze website zijn links naar de
betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button
klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social
media dienst.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door Topigs
Norsvin en derden worden geplaatst. Deze lijst dient als een extra
service en kan incompleet zijn:

Partij: Cookie: Doeleinde: Bewaartermijn:
Pardot pi_opt_in*, visitor_id*, pardot, webact, user_segment, lpv* Deze cookies worden geplaatst om onze website en
dienstverlening te verbeteren. De cookies geven ons inzicht in het
surfgedrag van de bezoekers.
Maximaal 10 jaar.
Google PREF, NID, SNID, SID, HSID, APISID, CONSENT, SAPISID, SSID, DV, OTZ Deze cookies worden geplaatst door Google voor het leveren van haar diensten, zoals Google Maps. Maximaal 2 jaar.
Google Analytics __utm*, _gat_*, _gid, _ga Deze cookies worden geplaatst om onze website en
dienstverlening te verbeteren. De cookies geven ons inzicht in het
surfgedrag van de bezoekers.
Maximaal 2 jaar.
Youtube CONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, remote_sid Deze cookies worden geplaatst door Youtube voor het leveren van haar diensten. Maximaal 2 jaar.
ShareThis _unam Deze cookie wordt geplaatst om bezoekers de mogelijkheid
te bieden informatie van onze website te delen via verscheidene social
media netwerken zoals Twitter, Facebook, etc.
Maximaal 2 jaar.
AddThis Uid, user_segment, _atuvc, _atuvs di2, loc, ssc, um, uvc, vc, xtc Deze cookies worden geplaatst om bezoekers de
mogelijkheid te bieden informatie van onze website te delen via
verscheidene social media netwerken zoals Twitter, Facebook, etc.
Maximaal 2 jaar.
Cloudfare _cfduid, _biz_flagsA, _biz_nA, _biz_pendingA, _biz_uid Deze cookies worden geplaatst om de website beter te kunnen beveiligen. Maximaal 1 jaar.
Facebook Act, c_user, datr, dats, fr, lu, presence, sb, xs, Deze cookies worden geplaatst door Facebook om de bezoeker te kunnen voorzien van reclame. Maximaal 2 jaar.
Datables _cfduid Deze cookies worden geplaatst om de website beter te kunnen beveiligen. Maximaal 1 jaar.
Adobe AMCV_*, AMCVS_*, mbox, Deze cookies worden geplaatst om onze website en
dienstverlening te verbeteren. De cookies geven ons inzicht in het
surfgedrag van de bezoekers.
Maximaal 2 jaar.
Optimizely optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments, optimizelyCustomEvents. Deze cookies worden geplaatst ten behoeve van het
A/B-testen van onze website. Dit betekent dat wij onze bezoekers
verschillende variaties van onze website kunnen tonen.
Maximaal 10 jaar.
  server Deze cookie wordt geplaatst om land specifieke informatie te kunnen tonen. Wanneer de browsersessie eindigt.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van
cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een
bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van
cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Apple Safari;

Google Chrome;

Microsoft Internet Explorer;

Mozilla Firefox.

Disclaimer:
Deze disclaimer is van toepassing op de door Topigs Norsvin
beheerde websites. Op ieder bezoek van deze websites gelden de
bepalingen en voorwaarden in deze disclaimer.

Eigendom:
Topigs Norsvin websites zijn eigendom van de afzonderlijke
rechtspersonen van Topigs Norsvin. Onder de naam “Topigs Norsvin” worden
op deze website alle bovengenoemde rechtspersonen verstaan, hetzij
afzonderlijk, hetzij gezamenlijk.

Intellectuele Eigendom:
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de
informatie, afbeeldingen, opmaak, documenten, audio, video, tekst en
software op deze website komen uitsluitend toe aan Topigs Norsvin. Het
is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren,
downloaden, publiceren of – in welke vorm dan ook – te verspreiden of
vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Topigs Norsvin.

Aansprakelijkheid:
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de juistheid en
volledigheid van de informatie op deze website, aanvaardt Topigs
Norsvin hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Topigs Norsvin is niet
aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van
deze website.

Deze website bevat links naar andere websites, waarvoor Topigs Norsvin geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

Wijzigingen:
Topigs Norsvin kan van tijd tot tijd de voorwaarden van deze
disclaimer wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze
website.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie
Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe
versie op onze website.

Contactgegevens Topigs Norsvin:
Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of
over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons
bereiken op de volgende manieren:

per e-mail: belgie@topigsnorsvin.com

per post:
Topigs Norsvin België NV
Mechelsesteenweg 120 bus 5
2860 Sint-Katelijne-Waver
België